Tin Tuyển Dụng

16 Kết quả

Human Resource Internship

Vị trí: Da Nang City | Cập nhật: 20/06/2020

Nhân viên bếp sơ chế

Vị trí: Da Nang City | Cập nhật: 21/05/2020

Đầu bếp canteen

Vị trí: Da Nang City | Cập nhật: 21/05/2020

Đầu bếp lạnh

Vị trí: Da Nang City | Cập nhật: 21/05/2020

Western kitchen staff / Đầu bếp Âu

Vị trí: Da Nang City | Cập nhật: 21/05/2020

Eastern kitchen staff / Đầu bếp Á

Vị trí: Da Nang City | Cập nhật: 21/05/2020

Kitchen staff/ Đầu bếp bánh

Vị trí: Da Nang City | Cập nhật: 21/05/2020

Pastry Chef/ Bếp trưởng bếp bánh

Vị trí: Da Nang City | Cập nhật: 21/05/2020

Western Chef de Partie/ Trưởng ca bếp Âu

Vị trí: Da Nang City | Cập nhật: 21/05/2020

Asian Chef de Partie/ Trưởng ca bếp Á

Vị trí: Da Nang City | Cập nhật: 21/05/2020

Giải thưởng Chicland

Khám phá