Tuyển dụng

Tin Tuyển Dụng

13 Kết quả

Management Trainee

Vị trí: Da Nang City | Cập nhật: 29/05/2019

Bar Manager

Vị trí: Hanoi City | Cập nhật: 16/01/2019

Recreation Manager

Vị trí: Da Nang City | Cập nhật: 22/12/2018

Human Resource Manager

Vị trí: Da Nang City | Cập nhật: 22/12/2018

Housekeeping Manager

Vị trí: Da Nang City | Cập nhật: 22/12/2018

Chief Engineering

Vị trí: Da Nang City | Cập nhật: 22/12/2018

Accounting Manager

Vị trí: Da Nang City | Cập nhật: 22/12/2018

Front Office Manager

Vị trí: Da Nang City | Cập nhật: 21/12/2018

Security Manager

Vị trí: Da Nang City | Cập nhật: 21/12/2018